Actueel

Zomerschool Leerwerkboek rekenen

Wil jij tijdens de zomervakantie je rekenvaardigheid bijhouden ?

Voor wie ?
Je bent tussen de 10 en 16 jaar en je wilt je rekenniveau bijspijkeren.

Programma:
Van 14 aug. t/m 18 aug. 2017.
’s Morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur of
’s middags van 12.30 uur tot 16.00

Tijdens deze 5 daagse cursus komen alle rekenonderwerpen aan bod.

Voor met info: Eddy: 06-51807593.

Locatie Gezellenlaan 12, 7005 AZ Doetinchem.

Kosten € 125,00 ( incl boek)

Samen sta je sterker

logo groot site Impulz UlftUlft/Doetinchem - Beweging om studieresultaten te bevorderen


Op zaterdag 20 april vindt tijdens de 10e Nationale Sportweek een sportmarkt plaats op het Simonsplein in Doetinchem. Het doel hiervan is de inwoners van Doetinchem te laten kennismaken met het lokale sportaanbod en ze te stimuleren meer te gaan sporten en bewegen.
Vanuit deze visie nemen ook de samenwerkende partijen Stichting Vita Sana en Psychologisch Adviesbureau Impulz deel. Stichting Vita Sana is een initiatief op het gebied van studiebegeleiding, orthopedagogiek en jeugd- en gezinshulpverlening. Daarnaast geeft de stichting extra hulp aan schoolgaande kinderen met de Zomerschool en het programma Topscorer. Dat laatste is huiswerkbegeleiding in combinatie met sporten voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Impulz behandelt via Psychomotorische therapie (PMT). Dat is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met psychische klachten of problemen. Psychische klachten hebben namelijk vaak ook een lichamelijke kant. In deze behandelvorm worden daarom bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten als middel ingezet om gedrag te veranderen en klachten te verminderen. Tijdens de sportmarkt staan beide partijen samen in een kraam om meer informatie te verschaffen over hun samenwerking en de voordelen die dat heeft voor uw kind.
Meer informatie:
www.impulzpa.nl/
stichtingvitasana.nl/

Stichting Katholiek Onderwijs Bergh

Skob's-Heerenberg- Onlangs mocht Stichting Vita Sana 6 mini tower pc's in ontvangst nemen van SKOB. Met deze schenking kunnen wij nóg meer scholieren helpen bij hun studie. Onze dank gaat dan ook uit naar het bestuur van SKOB.

Veranderingen persoonsgebonden budget

pgb-ton-borsboom-anpDen Haag- Veranderingen persoonsgebonden budget

In 2013 komt € 150 miljoen extra beschikbaar voor het persoonsgebonden budget (pgb) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiermee komen meer mensen in aanmerking voor een pgb dan in 2012. Verder trekt het kabinet geld uit om fraude met het pgb te bestrijden.

Persoonsgebonden budget in 2013
Het kabinet trekt in 2013 € 150 miljoen extra uit voor het pgb. Met dit geld worden de pgb-maatregelen uit 2012 verzacht. Toen werd de toegang tot het pgb beperkt tot cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf. In 2013 komen ook weer meer mensen met een indicatie voor zorg zonder verblijf in aanmerking voor een pgb.

Samenvoeging VPZ en pgb
De Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) gaat in 2013 samen met het pgb, zodat er weer 1 regeling komt voor het pgb. Voor mensen die nu gebruikmaken van VPZ, verandert alleen de naam.

Tarieven pgb in 2013
De pgb-tarieven blijven in 2013 even hoog als in 2012. Ze worden dus niet gecorrigeerd voor inflatie. Het budget voor cliënten met een indicatie voor verblijf ('ZZP-indicatie') wordt lager. Meer informatie over de tarieven voor pgb-houders met ZZP-indicatie is te vinden bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Verandering pgb in het buitenland 2013
Met ingang van 1 januari 2013 eindigt het pgb zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Daarmee krijgen zij de gelegenheid in het land van herkomst afscheid te nemen van hun naasten.

Fraude pgb bestrijden
Het kabinet wil meer doen om fraude met het pgb tegen te gaan. Het komt nog te vaak voor dat mensen het pgb niet gebruiken waarvoor het is bedoeld. Of dat malafide bureaus pgb's aanvragen voor mensen die hier weinig of niets van terugzien. Voor de bestrijding van pgb-fraude is in 2013 en 2014 in totaal € 30 miljoen beschikbaar.

Meer een-op-eengesprekken
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgkantoren gaan met meer pgb-cliënten persoonlijke gesprekken voeren. Zo krijgen zij beter zicht op de mensen die pgb's aanvragen en hun motivatie.

Huisbezoek bij pgb-houders
Zorgkantoren controleren ongeveer 5% van de pgb-houders intensief. Dit betekent dat deze pgb-houders al hun schriftelijke bewijsstukken aan het zorgkantoor moeten geven. En dat het zorgkantoor een huisbezoek kan afleggen. Deze intensieve controle wordt in 2013 en 2014 verhoogd naar 20%. Via deze huisbezoeken kunnen zorgkantoren ook frauderende zorgbemiddelingsbureaus opsporen.

Extra controle en opsporing
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt in 2013 en 2014 22 extra rechercheurs aan voor de opsporing van pgb-fraude.

Beter zicht op betalingen pgb
Vanaf 2014 krijgen cliënten het pgb niet meer op hun eigen rekening gestort. Een nog te selecteren organisatie gaat de budgetten beheren. De cliënt geeft deze organisatie de opdracht om betalingen te doen aan zijn zorgverleners, vanuit een omgeving die lijkt op internetbankieren. Dit heet trekkingsrecht.

Met het trekkingsrecht kan de besteding van het pgb gemakkelijker worden gecontroleerd. Alle betalingen zijn digitaal en de zorgverleners zijn bekend bij het zorgkantoor.

Veranderingen zorg en ondersteuning aan huis
Het kabinet gaat de zorg en ondersteuning aan huis uit de AWBZ op een andere manier organiseren. Deze zorg thuis zal worden ondergebracht bij de gemeenten (onder de Wet maatschappelijke ondersteuning) of bij de zorgverzekeraar (onder de Zorgverzekeringswet). Het kabinet werkt deze maatregelen nog verder uit.

 

Topscorer van start bij SDOUC Ulft

Kogelvanger Ulft 23122012Ulft- Afgelopen zaterdag is het unieke huiswerk en sporten-concept Topscorer geïntroduceerd in de Ulftse gemeenschap. Stichting Vita Sana profileert zich hiermee duidelijk als huiswerkinstituut dat, sportief, maatwerk levert. De samenwerking heeft als resultaat dat het voor zowel ouders, jeugd als vereniging grote voordelen brengt. Bent u ook geïnteresseerd in dit unieke concept? Neem dan contact met ons op.

 

 Kogelvanger 2 Ulft 23122012