Veranderingen persoonsgebonden budget

pgb-ton-borsboom-anpDen Haag- Veranderingen persoonsgebonden budget

In 2013 komt € 150 miljoen extra beschikbaar voor het persoonsgebonden budget (pgb) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiermee komen meer mensen in aanmerking voor een pgb dan in 2012. Verder trekt het kabinet geld uit om fraude met het pgb te bestrijden.

Persoonsgebonden budget in 2013
Het kabinet trekt in 2013 € 150 miljoen extra uit voor het pgb. Met dit geld worden de pgb-maatregelen uit 2012 verzacht. Toen werd de toegang tot het pgb beperkt tot cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf. In 2013 komen ook weer meer mensen met een indicatie voor zorg zonder verblijf in aanmerking voor een pgb.

Samenvoeging VPZ en pgb
De Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) gaat in 2013 samen met het pgb, zodat er weer 1 regeling komt voor het pgb. Voor mensen die nu gebruikmaken van VPZ, verandert alleen de naam.

Tarieven pgb in 2013
De pgb-tarieven blijven in 2013 even hoog als in 2012. Ze worden dus niet gecorrigeerd voor inflatie. Het budget voor cliënten met een indicatie voor verblijf ('ZZP-indicatie') wordt lager. Meer informatie over de tarieven voor pgb-houders met ZZP-indicatie is te vinden bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Verandering pgb in het buitenland 2013
Met ingang van 1 januari 2013 eindigt het pgb zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen. Daarmee krijgen zij de gelegenheid in het land van herkomst afscheid te nemen van hun naasten.

Fraude pgb bestrijden
Het kabinet wil meer doen om fraude met het pgb tegen te gaan. Het komt nog te vaak voor dat mensen het pgb niet gebruiken waarvoor het is bedoeld. Of dat malafide bureaus pgb's aanvragen voor mensen die hier weinig of niets van terugzien. Voor de bestrijding van pgb-fraude is in 2013 en 2014 in totaal € 30 miljoen beschikbaar.

Meer een-op-eengesprekken
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de zorgkantoren gaan met meer pgb-cliënten persoonlijke gesprekken voeren. Zo krijgen zij beter zicht op de mensen die pgb's aanvragen en hun motivatie.

Huisbezoek bij pgb-houders
Zorgkantoren controleren ongeveer 5% van de pgb-houders intensief. Dit betekent dat deze pgb-houders al hun schriftelijke bewijsstukken aan het zorgkantoor moeten geven. En dat het zorgkantoor een huisbezoek kan afleggen. Deze intensieve controle wordt in 2013 en 2014 verhoogd naar 20%. Via deze huisbezoeken kunnen zorgkantoren ook frauderende zorgbemiddelingsbureaus opsporen.

Extra controle en opsporing
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt in 2013 en 2014 22 extra rechercheurs aan voor de opsporing van pgb-fraude.

Beter zicht op betalingen pgb
Vanaf 2014 krijgen cliënten het pgb niet meer op hun eigen rekening gestort. Een nog te selecteren organisatie gaat de budgetten beheren. De cliënt geeft deze organisatie de opdracht om betalingen te doen aan zijn zorgverleners, vanuit een omgeving die lijkt op internetbankieren. Dit heet trekkingsrecht.

Met het trekkingsrecht kan de besteding van het pgb gemakkelijker worden gecontroleerd. Alle betalingen zijn digitaal en de zorgverleners zijn bekend bij het zorgkantoor.

Veranderingen zorg en ondersteuning aan huis
Het kabinet gaat de zorg en ondersteuning aan huis uit de AWBZ op een andere manier organiseren. Deze zorg thuis zal worden ondergebracht bij de gemeenten (onder de Wet maatschappelijke ondersteuning) of bij de zorgverzekeraar (onder de Zorgverzekeringswet). Het kabinet werkt deze maatregelen nog verder uit.